[{ALLOW edit Admin}]
[{ALLOW view All}]

Kiedy dowiesz się już jak korzystać z edytora przeczytaj koniecznie [Wiki Etykietę |WikiEtiquette].

[{TableOfContents}]

!!Wiki w skrócie

{{{
----    = pozioma linia. Dodatkowe '-' są ignorowane.
\\     = wymuś złamanie linii, \\\=wymuś złamanie linii i wyczyść

[link]   = utwórz linka do strony wiki o nazwie 'Link'.
[this is also a link] = tworzy linka do strony o nazwie
'This Is Also ALink'.
[click here|link] = tworzy linka do strony 'link', ale użytkownik widzi 'click here' zamiast 'Link'.
[1]    = tworzy odnośnik do przypisu 1
[#1]    = zaznacza przypis 1.
[[link]  = tworzy tekst '[link]'.

!heading  = mały nagłówek o treści 'heading'
!!heading = średni nagłówek treści 'heading'
!!!heading = duży nagłówek treści 'heading'

''text''  = wyświetla 'text' czcionką pochyłą.
__text__  = wyświetla 'text' czcionką pogrubiona.
{{text}}  = wyświetla 'text' czcionką o jednakowej szerokości.

* text   = tworzy element listy wypunktowanej o treści 'text'
# text   = tworzy element listy numerowanej o treści 'text'
;term:ex  = tworzy definicję dla 'term' z wyjaśnieniem 'ex'
}}}

Na temat zaawansowanych możliwości edycji można poczytać na [http://doc.jspwiki.org/2.4/wiki/EditingPages]

!!Pisanie tekstu

Nie musisz nic wiedzieć o zasadach formatowania tekstu w Wiki. Po prostu pisz normalny tekst
oddzielając paragrafy pustymi liniami. To jak pisanie maila.

!Dodawanie obrazków

Możesz wstawić obraz w kod wiki obrazek znajdujący się gdzieś na stronach www, przez dodanie
linka do niego. __UWAGA__ na tej wiki dozwolone są jedynie obrazy JPG i PNG.
Na przykład, to jest wstawiony obraz PNG: [http://www.ecyrd.com/~jalkanen/test.png].

Jeżeli dołączysz tekst do linku np. {[[obraz|http://example.com/example.png]), to będzie
on działał jak tekst alternatywny dla obrazu.

Można również załączyć obraz do strony i odwoływać się do niego z jakiejkolwiek innej strony.
Więcej informacji na [WikiAttachments].

!Nagłówki

JSPWiki umożliwia stosowanie trzech rodzajów nagłówków: małe (zaczynające się od pojedyńczego wykrzyknika '!'), średnie (dwa wykrzykniki) i duże (trzy wykrzykniki).

Wszystkie nagłówki generują "nazwany odnośnik" więc można odwoływać się do nich z innych stron.
Zobacz [NamedHeadings].

!Listy nienumerowane
By utworzyć listę nienumerowaną użyj znaku gwiazdki (*) jako pierwszego znaku w linii. 
Użycie większej liczby gwiazdek powoduje zagnieżdżanie list: 
{{{
* One
* Two
* Three
** Three.One}}}

tworzy:
* One
* Two
* Three
** Three.One

!Listy numerowane
Dokładnie jak w przypadku list nienumerowanych, ale zamiast (*) stosuje się (#):
{{{
# One
# Two
# Three
## Three.One
}}}

daje
# One
# Two
# Three
## Three.One

Jeśli chcesz umieścić w punkcie tekst składający się z kilku linii, umieść na początku kolejnych linii jedną lub więcej spacji. Linie zostaną automatycznie dołączone do pierwszej.

!Definicje i komentarze

Najprostszym sposobem na utworzenie definicji jest użycie konstrukcji: ';:'

;__koń__:''koń jaki jest każdy widzi''

Ciekawym zastosowaniem konstrukcji ';:' może być komentowanie czyjegoś tekstu. Można to osiągnąć zostawiając pustą część 'term':
{{{
;:''komentarz.''
}}}
widoczne będzie jako:
;:''komentarz.''

!style tekstu

Możesz używać czcionki __pogrubionej__ (używając dwóch znaków podkreślenia (_)) oraz czcionki ''pochylonej'' (dwa pojedyncze apostrofy (')).

!Tekst preformatowany

{{{Jeśli chcesz używać tekstu
    preformatowanego np. kod źródłowy
     użyj trzech znaków nawiasu klamrowego '{' by otworzyć blok
i trzech nawiasów klamrowych '}' do zamknięcia bloku.
}}}


!!Wszystko o linkach

!Linki do stron Wiki

Wystarczy wpisać nazwę strony w nawiasy kwadratowe: [[Jak tutaj]. To automatycznie utworzy link do strony o tej nazwie.

!Linki do stron zewnętrznych

Link może być bezpośrednim URLem zaczynającym sie od http:, ftp:, mailto:, https:, or news:, w sytuacji gdy link odnosi się do zasobów z poza wiki. Na przykład by odnieść się do strony java.sun.com, użyj [[http://java.sun.com], co stanie się linkiem [http://java.sun.com/] lub [[Java home page|http://java.sun.com], co daje [Java home page|http://java.sun.com].

!Przypisy

Przypisy są specjalnym rodzajem hyperlinku. Przez użycie numeru w linku tworzysz odnośnik
do przypisu: [[1], co utworzy przypis[1]. By zaznaczyć miejsce do którego odnosi się przypis
użyj [[#1].

Można także tworzyć nazwane przypisy, tak jak zwykły link. Na przykład przypis[przypis numer 1| 1] odnosi się do tego samego przypisu, co wcześniejszy przykład.

!!Tabele

Możesz tworzyć proste tabele przy użyciu znaku potoku ('|'). Podwójny znak potoku oznacza
nagłówek tabeli, pojedynczy zwykły wiersz.

Na przykład:
{{{
|| Heading 1 || Heading 2
| ''Gobble'' | Bar
| [Main]   | [SandBox]
}}}

utworzy następującą tabelę. Zauważ, że w tabeli można wstawiać linki.

|| Heading 1 || Heading 2
| ''Gobble'' | Bar
| [Main]   | [SandBox]

!!Style

%%commentbox
__Witam!__\\
Istnieje możliwość wstawiania commentbox'ów. Ten przykładowy komentarz zdefiniowany jest jako 'commentbox' w "jspwiki.css". By go utworzyć użyj po prostu: {{{%%commentbox <text> %%}}}.
%%
Poza stylami zdefiniowanymi w samym wiki masz także możliwość używania swoich stylów, jak w przykładzie:
{{{
%%small
to jest mały tekst
%%
}}}
użyty został styl z jspwiki.css, definicja zależy od administratora i może się różnić w poszczególnych instalacjach.

Możesz także używać dowolnego stylu:
{{{
%%( font-size: 150%; color: red; )
Hello, world!
%%
}}}
zostanie wyświetlone jako:
%%( font-size: 150%; color: red; )
Hello, world!
%%

__UWAGA__ Musisz zaznaczyć koniec użycia stylu znakami: {{{%%}}}! 

!!Zarządzanie Wiki

!Konflikty

Jeśli ktoś zaczął edytować stronę Wiki automatycznie ją blokuje zapobiegając edycji przez inne osoby. Obowiązuje tu zasada kto pierwszy, ten lepszy.

__Ostrzeżenie:__ Jeśli użyjesz przycisku 'cofnij' w przeglądarce zaistnieje konflikt. To dlatego, że przeglądarka myśli, że nadal edytujesz poprzednią wersję strony.


!Dodawanie stron

Tworzysz nową stronę poprzez dodanie linku do jej [WikiNazwy|WikiNazwa].
Kliknięcie linku (zaznaczonego na czerwono) spowoduje otwarcie nowej strony w trybie edycji.

!Dołączanie plików

Niektórzy użytkownicy (Administratorzy) mają możliwość dołączania do stron plików (np. obrazów). W celu załączenia pliku należy kliknąć przycisk 'Załącz plik'.

!!Zmienne, wtyczki, formularze i inne specjalne funkcje

!Wstawianie zmiennych

Istnieje wiele zmiennych które możesz wstawić do kodu strony. Podstawowa forma to:

{{ [[{$nazwazmiennej}], }}

gdzie ''nazwazmiennej'' jest nazwą zmiennej, którą chcesz dołączyć do strony. Musisz wiedzieć, że wielkość znaków nie ma znaczenia - "pagename" to to samo co "paGeNamE" i "PageName".

Możesz zobaczyć listę dostępnych zmiennych na [JSPWiki:WikiVariables].

!Wstawianie wtyczek

Najprostszy sposób na wstawienie wtyczki to:

[[{INSERT <plugin class> WHERE param1=value, param2=value, ...}]

Więcej informacji znajdziesz na [JSPWiki:JSPWikiPlugins].

!Wstawianie formularzy

Zajrzyj na [JSPWiki:WikiForms].

----

[#1] To przypis, o którym była mowa

[Inny przypis|#2] Inny przypis. Zwróć uwagę na wyświetlaną nazwę.