Kiedy dowiesz się już jak korzystać z edytora przeczytaj koniecznie Wiki Etykietę.

Wiki w skrócie#

----    = pozioma linia. Dodatkowe '-' są ignorowane.
\\     = wymuś złamanie linii, \\\=wymuś złamanie linii i wyczyść

[link]   = utwórz linka do strony wiki o nazwie 'Link'.
[this is also a link] = tworzy linka do strony o nazwie
'This Is Also ALink'.
[click here|link] = tworzy linka do strony 'link', ale użytkownik widzi 'click here' zamiast 'Link'.
[1]    = tworzy odnośnik do przypisu 1
[#1]    = zaznacza przypis 1.
[[link]  = tworzy tekst '[link]'.

!heading  = mały nagłówek o treści 'heading'
!!heading = średni nagłówek treści 'heading'
!!!heading = duży nagłówek treści 'heading'

''text''  = wyświetla 'text' czcionką pochyłą.
__text__  = wyświetla 'text' czcionką pogrubiona.
{{text}}  = wyświetla 'text' czcionką o jednakowej szerokości.

* text   = tworzy element listy wypunktowanej o treści 'text'
# text   = tworzy element listy numerowanej o treści 'text'
;term:ex  = tworzy definicję dla 'term' z wyjaśnieniem 'ex'

Na temat zaawansowanych możliwości edycji można poczytać na http://doc.jspwiki.org/2.4/wiki/EditingPages

Pisanie tekstu#

Nie musisz nic wiedzieć o zasadach formatowania tekstu w Wiki. Po prostu pisz normalny tekst oddzielając paragrafy pustymi liniami. To jak pisanie maila.

Dodawanie obrazków#

Możesz wstawić obraz w kod wiki obrazek znajdujący się gdzieś na stronach www, przez dodanie linka do niego. UWAGA na tej wiki dozwolone są jedynie obrazy JPG i PNG. Na przykład, to jest wstawiony obraz PNG: http://www.ecyrd.com/~jalkanen/test.png.

Jeżeli dołączysz tekst do linku np. {[obraz|http://example.com/example.png]), to będzie on działał jak tekst alternatywny dla obrazu.

Można również załączyć obraz do strony i odwoływać się do niego z jakiejkolwiek innej strony. Więcej informacji na WikiAttachments.

Nagłówki#

JSPWiki umożliwia stosowanie trzech rodzajów nagłówków: małe (zaczynające się od pojedyńczego wykrzyknika '!'), średnie (dwa wykrzykniki) i duże (trzy wykrzykniki).

Wszystkie nagłówki generują "nazwany odnośnik" więc można odwoływać się do nich z innych stron. Zobacz NamedHeadings.

Listy nienumerowane#

By utworzyć listę nienumerowaną użyj znaku gwiazdki (*) jako pierwszego znaku w linii. Użycie większej liczby gwiazdek powoduje zagnieżdżanie list:
* One
* Two
* Three
** Three.One

tworzy:

 • One
 • Two
 • Three
  • Three.One

Listy numerowane#

Dokładnie jak w przypadku list nienumerowanych, ale zamiast (*) stosuje się (#):
# One
# Two
# Three
## Three.One

daje

 1. One
 2. Two
 3. Three
  1. Three.One

Jeśli chcesz umieścić w punkcie tekst składający się z kilku linii, umieść na początku kolejnych linii jedną lub więcej spacji. Linie zostaną automatycznie dołączone do pierwszej.

Definicje i komentarze#

Najprostszym sposobem na utworzenie definicji jest użycie konstrukcji: ';:'

koń
koń jaki jest każdy widzi

Ciekawym zastosowaniem konstrukcji ';:' może być komentowanie czyjegoś tekstu. Można to osiągnąć zostawiając pustą część 'term':

;:''komentarz.''
widoczne będzie jako:
komentarz.

style tekstu#

Możesz używać czcionki pogrubionej (używając dwóch znaków podkreślenia (_)) oraz czcionki pochylonej (dwa pojedyncze apostrofy (')).

Tekst preformatowany#

Jeśli chcesz używać tekstu
    preformatowanego np. kod źródłowy
     użyj trzech znaków nawiasu klamrowego '{' by otworzyć blok
i trzech nawiasów klamrowych '}' do zamknięcia bloku.

Wszystko o linkach#

Linki do stron Wiki#

Wystarczy wpisać nazwę strony w nawiasy kwadratowe: [Jak tutaj]. To automatycznie utworzy link do strony o tej nazwie.

Linki do stron zewnętrznych#

Link może być bezpośrednim URLem zaczynającym sie od http:, ftp:, mailto:, https:, or news:, w sytuacji gdy link odnosi się do zasobów z poza wiki. Na przykład by odnieść się do strony java.sun.com, użyj [http://java.sun.com], co stanie się linkiem http://java.sun.com/ lub [Java home page|http://java.sun.com], co daje Java home page.

Przypisy#

Przypisy są specjalnym rodzajem hyperlinku. Przez użycie numeru w linku tworzysz odnośnik do przypisu: [1], co utworzy przypis[1]. By zaznaczyć miejsce do którego odnosi się przypis użyj [#1].

Można także tworzyć nazwane przypisy, tak jak zwykły link. Na przykład przypis[przypis numer 1] odnosi się do tego samego przypisu, co wcześniejszy przykład.

Tabele#

Możesz tworzyć proste tabele przy użyciu znaku potoku ('|'). Podwójny znak potoku oznacza nagłówek tabeli, pojedynczy zwykły wiersz.

Na przykład:

|| Heading 1 || Heading 2
| ''Gobble'' | Bar
| [Main]   | [SandBox]

utworzy następującą tabelę. Zauważ, że w tabeli można wstawiać linki.

Heading 1 Heading 2
Gobble Bar
Main SandBox

Style#

Witam!
Istnieje możliwość wstawiania commentbox'ów. Ten przykładowy komentarz zdefiniowany jest jako 'commentbox' w "jspwiki.css". By go utworzyć użyj po prostu: %%commentbox <text> %%.
Poza stylami zdefiniowanymi w samym wiki masz także możliwość używania swoich stylów, jak w przykładzie:
%%small
to jest mały tekst
%%
użyty został styl z jspwiki.css, definicja zależy od administratora i może się różnić w poszczególnych instalacjach.

Możesz także używać dowolnego stylu:

%%( font-size: 150%; color: red; )
Hello, world!
%%
zostanie wyświetlone jako:
Hello, world!

UWAGA Musisz zaznaczyć koniec użycia stylu znakami: %%!

Zarządzanie Wiki#

Konflikty#

Jeśli ktoś zaczął edytować stronę Wiki automatycznie ją blokuje zapobiegając edycji przez inne osoby. Obowiązuje tu zasada kto pierwszy, ten lepszy.

Ostrzeżenie: Jeśli użyjesz przycisku 'cofnij' w przeglądarce zaistnieje konflikt. To dlatego, że przeglądarka myśli, że nadal edytujesz poprzednią wersję strony.

Dodawanie stron#

Tworzysz nową stronę poprzez dodanie linku do jej WikiNazwy. Kliknięcie linku (zaznaczonego na czerwono) spowoduje otwarcie nowej strony w trybie edycji.

Dołączanie plików#

Niektórzy użytkownicy (Administratorzy) mają możliwość dołączania do stron plików (np. obrazów). W celu załączenia pliku należy kliknąć przycisk 'Załącz plik'.

Zmienne, wtyczki, formularze i inne specjalne funkcje#

Wstawianie zmiennych#

Istnieje wiele zmiennych które możesz wstawić do kodu strony. Podstawowa forma to:

[{$nazwazmiennej}],

gdzie nazwazmiennej jest nazwą zmiennej, którą chcesz dołączyć do strony. Musisz wiedzieć, że wielkość znaków nie ma znaczenia - "pagename" to to samo co "paGeNamE" i "PageName".

Możesz zobaczyć listę dostępnych zmiennych na JSPWiki:WikiVariables.

Wstawianie wtyczek#

Najprostszy sposób na wstawienie wtyczki to:

[{INSERT WHERE param1=value, param2=value, ...}]

Więcej informacji znajdziesz na JSPWiki:JSPWikiPlugins.

Wstawianie formularzy#

Zajrzyj na JSPWiki:WikiForms.


[#1] To przypis, o którym była mowa

[Inny przypis] Inny przypis. Zwróć uwagę na wyświetlaną nazwę.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-11) was last changed on 04-paź-2009 14:19 by BartekRodek